News:

Η Συνευωχία ξανά στο Διαδίκτυο

Main Menu

Recent posts

#1
«Μὴ θελήσωμεν ἔχειν ἄπερ κρατεῖν οὐ δυνάμεθα, μήτε μὴν ὡς αἰωνίοις προστεθῶμεν τοῖς πάντως παρερχομένοις»

«Ἂς μὴ θελήσουμε νὰ ἔχουμε αὐτὰ ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ κρατήσουμε, οὔτε νὰ δεθοῦμε σὰ νὰ εἶναι αἰώνια ἀυτὰ ποὺ ὁπωσδήποτε παρέρχονται».

(Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἐπιστολὴ Α΄, Λόγος παραινετικὸς ἐν εἴδει ἐπιστολῆς, Πρὸς τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ Κύριον Γεώργιον τὸν πανεύφυμον ἔπαρχον Ἀφρικῆς,  Φιλοκαλία, Ε.Π.Ε. τ. 15Β, σελ. 30).
#2
"Γενοῦ τύπος καὶ μὴ νομοθέτης"

«Γίνε παράδειγμα καὶ ὄχι νομοθέτης"

Ἀποφθέγματα Γερόντων, Περὶ τοῦ Ἀββᾶ Ποιμένος (174), Φιλοκαλία, Ε.Π.Ε. τ. 1, σελ. 602
#3
Quote from: ρωμηός on 21 July, 2023, 06:26:55 PMβ) διότι ἀπὸ ὑποσχέσεις ἄλλο τίποτα. Ἔχουμε δώσει ὑπεραρκετές

"Ἔργων ἡμῖν δεῖ καὶ πράξεων πανταχοῦ, οὐ τῆς διὰ ρημάτων ἐπιδείξεως. Εἰπεῖν γὰρ καὶ ὑποσχέσθαι παντὶ που ῥᾴδιον, πράξαι δὲ οὐκ ἔτι ὁμοίως εὔκολον"

Ἔργα καὶ πράξεις χρειαζόμαστε πάντοτε καὶ όχι ἐπίδειξη λόγων (... καὶ πατερικῶν χωρίων, i might add). Διότι τὸ νὰ λὲς πολλὰ λόγια καὶ νὰ δίνεις βαρύγδουπες ὑποσχέσεις εἶναι τὸ μόνο εὔκολο, τὸ νὰ πράξεις ὅμως κάτι ἀπὸ αὐτὰ εἶναι τὸ δύσκολο"

Ἰωάννου Χρυστοστόμου, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, Ὁμιλία ΟΕ΄, Ε.Π.Ε. τ. 14, σελ. 430
#4
«Ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ τοὺς πόδας ἔνιψε τοῦ προδότου, σὺ δέ, ἄνθρωπε, γῆ καὶ σποδὸς ὤν καὶ τέφρα καὶ κόνις ἐπαίρεις σεαυτὸν καὶ μέγα φρονεῖς;»

Μετ.: «Ἐκεῖνος ποὺ δεσπόζει τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων τῶν Χερουβὶμ ἔσκυψε καὶ ἔπλυνε τὰ πόδια τοῦ προδότου καὶ ἐσὺ ἄνθρωπε, ποὺ εἶσαι χῶμα καὶ στάκτη, τέφρα καὶ σκόνη, τολμᾶς νὰ μεγαλοφρονεῖς καὶ νὰ ὑπερηφανεύεσαι;»

(Ἰωάννου Χρυστοστόμου, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, Ὁμιλία ΟΑ΄, Ε.Π.Ε. τ. 14, σελ. 356)
#5
«μνήσθητι τίς μου ἡ ὑπόστασις»
(Ψαλμός 88 στ. 48)

«Ἐπ' ἀφθαρσίᾳ τὸν ἄνθρωπον πεποίηκας, καὶ κατ' εἰκόναν τὴν σὴν ἔπλασας αὐτόν, ἀλλὰ γέγονεν ὑπὸ φθορὰν ἐξ ἀπάτης. Οὐκοὺν τὴν ἀφθαρσίαν ἐπίδος, ἵνα σῴζωνται, καθάπερ ἐπλάσθη τὸ ποίημα»

Μετ.: «Δημιούργησες τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν προοπτικὴ νὰ μείνει ἄφθαρτος καὶ τὸν ἔπλασες σύμφωνα μὲ τὴν εἰκόνα Σου. Υποδουλώθηκε ὅμως στὴ φθορὰ μὲ ἀπάτη. Χάρισέ τους λοιπὸν τὴν ἀφθαρσία ὥστε νὰ σώζονται οἱ ἄνθρωποι, ὅπως ἄλλωστε ἀρχικῶς πλάσθηκαν».

(Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Ἐξηγήσεις εἰς τοὺς ψαλμούς, Ψαλμός ΠΗ΄ στ. 48, Ε.Π.Ε. τ. 7)
#6
«ὅσον τὸ σῶμα λεπτύνεται τοσοῦτον ἡ ψυχὴ θάλλει...
...οὐδὲν γὰρ ὅμοιον ἡσυχίας καὶ ἀσιτίας... ...ὀξυδορκίαν γὰρ παρέχουσι τοῖς ἔνδον ὄμμασιν
»«Ὅσο ἀδυνατίζει τὸ σῶμα, τόσο ἀκμάζει ἡ ψυχή...
...τίποτα ὅμοιο δὲν ὑπάρχει μὲ τὴν ἠσυχία καὶ τὴν νηστεία... διότι κάνουν ὀξυδερκεῖς τοὺς ἐσωτερικοὺς ὀφθαλμούς τῆς ψυχῆς
»
.

(Ἀποφθέγματα Γερόντων, Περὶ τοῦ Ἀββᾶ Δανιήλ (3),  Φιλοκαλία, Ε.Π.Ε. τ. 1, σελ. 196 & Περὶ τοῦ Ἀββᾶ Δουλᾶ (1),  Φιλοκαλία, Ε.Π.Ε. τ. 1, σελ. 208).
#7
«Λαλήσας πολλάκις μετεμελήθην, σιωπήσας δὲ οὐδέποτε»

«Πολλὲς φορὲς μετάνιωσα ποὺ μίλησα, ποτὲ ὅμως ποὺ σιώπησα».

(Ἀποφθέγματα Γερόντων, Ἀββᾶ Ἀρσενίου (40),  Φιλοκαλία, Ε.Π.Ε. τ. 1, σελ. 98).
#8
«ὅπου δὲ ἂν ἀπέρχῃ, τὸν Θεὸν ἔχε πρὸ ὀφθαλμῶν σου πάντοτε»

«ὅπου κι ἂν πηγαίνεις, πάντοτε νὰ ἔχεις μπροστὰ στὰ μάτια σου τὸν Θεό».

(Ἀποφθέγματα Γερόντων, Ἀββᾶ Ἀντωνίου (3),  Φιλοκαλία, Ε.Π.Ε. τ. 1, σελ. 44).
#9
Καὶ ἐπειδὴ ἀμείλικτα τίθεται τὸ ἐρώτημα, "καλὰ τὰ γράφουμε καὶ καλὰ τὰ διαβάζουμε, ἀλλὰ ἴτς (ἠπειρώτικος ἰδιωματισμός) τίποτα δὲν κάνουμε", ἔρχεται φιλεύσπλαχνος συμπαραστάτης ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος:

«Τί οὖν, φησίν, ὅτι ἀκούων οὐ ποιῶ; Οὐ μικρὸν τὸ κέρδος ταλανίζειν ἑαυτόν∙ οὐκ ἄχρηστος οὕτος ὁ φόβος∙ οὐκ ἄκαιρον τοῦτο τὸ δέος. Ἐὰν στενάξεις μόνον, ὅτι ἀκούων οὐ ποιῶ, πάντως καὶ ἐπὶ τὸ ποιεῖν ἤξεις ποτέ. Οὐ γὰρ ἔνεστι τῷ Θεῷ διαλεγόμενον καὶ ἀκούοντα Θεοῦ διαλεγομένου, μὴ κερδαίνειν»


«Εὕλογα θὰ ρωτήσει κανείς, ποιό τὸ κέρδος ἀφοῦ δὲν κάνω αὐτὰ ποὺ ἀκούω; Δὲν εἶναι μικρὸ τὸ κέρδος ἐὰν ἀναγνωρίζεις τὴν ἀθλιότητά σου. Δὲν εἶναι ἄχρηστος αὐτὸς ὁ φόβος οὔτε ἄκαιρο τὸ δέος. Καὶ μόνο ἂν ἀναστενάξεις, διότι ἂν καὶ ἀκοῦς δὲν πράττεις τὰ ὀρθά, κάποια στιγμὴ θὰ φθάσεις καὶ στὴν ἀπόφαση νὰ τὰ κάνεις. Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν ἐκεῖνος ποὺ ὁμιλεῖ μὲ τὸν Θεό καὶ ἀκούει τὸν Θεὸ νὰ ὁμιλεῖ νὰ μὴν ἔχει κάποιο κέρδος».

(Ἰωάννου Χρυστοστόμου, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, Ὁμιλία ΝΓ΄, Ε.Π.Ε. τ. 13, σελ. 726).
#10
Quote from: staboz on 19 July, 2023, 02:56:54 PMἎ! δὲν τὸ ἔβαλες σωστά...
Ἔπρεπε πρῶτα νὰ βάλεις τὴν πρωινὴ ὑπόσχεση...


Α, γιὰ δύο λόγους:
α) ἐλέῳ τίτλου: "θρῆνος ἑσπερινός"
β) διότι ἀπὸ ὑποσχέσεις ἄλλο τίποτα. Ἔχουμε δώσει ὑπεραρκετές κι, ἂν δὲν εἶναι τολμηρὸ νὰ πῶ, ἵσως καὶ "τρανότερες" τοῦ "Θεολόγου"... ἀλλὰ πόσες φορὲς ἔχουμε "θρηνήσει";