Κεραυνὸς στὴ Φοροκάρτα!

Started by staboz, 25 February, 2011, 11:42:56 AM

Previous topic - Next topic

staboz

[font size=4][align=center]Κεραυνὸς στὴ Φοροκάρτα![/align][/fonts]

[font size=3]Κεραυνὸς χτύπησε ξαφνικὰ τὸ ἐπιτελεῖο τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ ὅλη τὴν κυβέρνηση μὲ τὴ γνωμοδότηση τῆς «Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ χαρακτήρα» γιὰ τὴν περίφημη Φοροκάρτα.
Ἡ Ἀρχὴ μὲ γνωμοδότησή της, ποὺ ἔστειλε στὶς 13 Δεκεμβρίου τοῦ περασμένου ἔτους, ἀποφαίνεται ὅτι ἡ σχεδιαζόμενη κάρτα δὲν καλύπτεται ἀπὸ τὸν ὑπάρχοντα νόμο, ἑπομένως ἀπαιτεῖται ἔκδοση νέου νόμου, δὲν διασφαλίζει τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τοῦ πολίτη καὶ δὲν ἀποτρέπει τὸν κίνδυνο ἐπεξεργασίας τῶν προσωπικῶν αὐτῶν δεδομένων ἀπὸ κάποιους τρίτους, στοὺς ὁποίους, κατὰ τὴ γνωμοδότηση συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ μεσολαβούσες στὴν ἔκδοση τῆς κάρτας Τράπεζες.
Ἡ Ἀρχὴ προτείνει, στὴν περίπτωση ποὺ ἡ Κυβέρνηση ἐπιμείνει στὴν ἔκδοση μιᾶς τέτοιας κάρτας, νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἕνα σύστημα τὸ ὁποῖο θὰ ἐξασφαλίζει ὅτι τὰ δεδομένα τῶν ἀγορῶν καὶ δαπανῶν θὰ τηροῦνται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς πολίτες (στὸ σπίτι τους) σὲ αὐστηρῶς προσωπικὴ κάρτα καὶ θὰ ὑποβάλλονται ἀπὸ αὐτούς (μὲ δική τους ἀποκλειστικὴ εὐθύνη) μαζὶ μὲ τὴ φορολογική τους δήλωση, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι καὶ σ᾿ αὐτὴ ἀκόμη τὴν περίπτωση θὰ διασφαλίζεται ἡ προστασία τῶν δεδομένων τους ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐπεξεργασία.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ γνωμοδότηση-καταπέλτη, ἡ ὁποία δικαίωσε πλήρως τὶς ἀντιδράσεις τῶν πολιτῶν, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀναγκάστηκε νὰ ἀναβάλλει τὴν ἔκδοση τῆς κάρτας, ἔκδοση ποὺ ὑπολογιζόταν νὰ ξεκινήσει στὶς ἀρχὲς Ἰανουαρίου τοῦ 2011. Ἔτσι ξανασχεδιάζει τὴν κάρτα, θὰ τὴ συμπεριλάβει στὸ Φορολογικὸ νομοσχέδιο ποὺ θὰ κατατεθεῖ τὸν Φεβρουάριο καὶ θὰ ζητήσει νέα γνωμοδότηση τῆς Ἀρχῆς. Συνεπῶς ἡ ἔκδοση τῆς νέας κάρτας ὑπολογίζεται νὰ γίνει στὶς ἀρχὲς Ἀπριλίου.
Τὸ μεγάλο ἐρώτημα βέβαια εἶναι ἂν στὴ νέα κάρτα θὰ τηρηθοῦν ὅλα ὅσα ἀπαιτεῖ ἡ Ἀρχή, προκειμένου αὐτὴ νὰ δώσει τὴν ἔγκρισή της. Οἱ κινήσεις τοῦ Ὑπουργείου στὸ ζήτημα αὐτὸ εἶναι πολὺ ὕποπτες. Ἐπιχειρεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ ἐξαπατήσει τὴν Ἀρχὴ ρίχνοντας στάχτη στὰ μάτια, μὲ τὸ νὰ μιλάει γενικὰ καὶ ἀόριστα γιὰ προστασία τῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν. Στὴν πραγματικότητα οἱ σχεδιασμοί του εἶναι κατεξοχήν σκοτεινοί. Αὐτὸ φάνηκε ξεκάθαρα καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι τελικά, ὅπως ὁμολόγησαν, σχεδιάζουν νὰ ἐνσωματώσουν τὴ Φοροκάρτα στὴ λεγόμενη Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τὸ ἀποκάλυψε αὐτὸ σὲ ἐνημέρωση τῶν δημοσιογράφων ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν. Τότε γιατί δὲν τὴν ἐνσωματώνουν ἀπὸ τώρα; Ἁπλούστατα, διότι ξέρουν πὼς ἔτσι δὲν θὰ ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ οὔτε ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη! Ἑλίσσονται δηλαδὴ καὶ παίζουν παιχνίδια ὕποπτα, γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ πάρουν ἔγκριση καὶ νὰ πετύχουν ἀδιαφανεῖς καὶ σκοτεινοὺς σκοπούς.
Ἐλπίζουμε πὼς αὐτὰ δὲν θὰ διαφύγουν τῆς προσοχῆς τῆς Ἀρχῆς, ἡ ὁποία, ὅπως ἔχει χρέος, θὰ παραμείνει πιστὴ στὸ καθῆκον καὶ τὴν ἀποστολή της. Καθῆκον νὰ προστατεύει τοὺς πολίτες ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐκμετάλλευση καὶ ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐπιδιωκώμενη ὑποδούλωσή τους σὲ ἄγνωστα, μυστικὰ καὶ ὕπουλα ξένα κέντρα ἀποφάσεων.[/fonts]

[font size=4]Περιοδικὸ «Ο ΣΩΤΗΡ» 15.2.2011[/fonts]
Ρωμ. ε΄6-10

staboz

[font size=3]Καὶ ἡ ἐξέλιξη τοῦ ζητήματος:
Ἤδη περιλαμβάνεται στὸ νέο φορολογικὸ νομοσχέδιο ἡ ἔκδοση τῆς φοροκάρτας ἀλλὰ χωρὶς διευκρινήσεις.
Ἡ περαιτέρω μορφή της, λέει, θὰ καθοριστεῖ μὲ ἀποφάσεις τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν!!!
Πάλι τὰ ἴδια δηλαδή!
Καὶ τὸ χειρότερο: Ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του ὁ πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα κ. Χρίστος Γεραρῆς ἐπικαλούμενος προσωπικοὺς λόγους!
Ἕνα χρόνο πρὶν τελειώσει ἡ θητεία του (ποὺ εἶναι 4ετής)!
Τυχαῖο;
Καὶ τὸ ἀκόμη σπουδαιότερο: Ἑτοιμάζεται ἀλλαγὴ τοῦ νόμου περὶ προσωπικῶν δεδομένων...
Τί θὰ ἀλλάξει; Ἄγνωστο!
Κι αὐτὸ τυχαῖο;[/fonts]
Ρωμ. ε΄6-10