Θλίψεις και Δοκιμασίες

Started by ρωμηός, 09 July, 2024, 06:42:10 PM

Previous topic - Next topic

ρωμηός

«Ὅσον ὁ ἔξω πάσχει ἄνθρωπος, τοσοῦτον ὁ ἔσω θάλλει»

«Ὁσο περισσότερο ὑποφέρει ὁ εξωτερικὸς ἄνθρωπος, τόσο ὁ ἐσωτερικὸς γίνεται πιο θαλλερός»

(Ἰωάννου Μόσχου, Πνευματικὸς Λειμών,  Κεφάλαιον Ι΄, Ε.Π.Ε. Φιλοκαλία τ. 2, σελ. 32).