Ἡ θέση τῆς γυναίκας στὴν Ἐκκλησία...

Started by Μάξιμος, 31 August, 2013, 02:05:58 AM

Previous topic - Next topic

Μάξιμος

Σχολιάζω τὴ θέση τῆς γυναίκας στὴν Ἐκκλησία, ἔτσι ὅπως αὐτὴ παρουσιάζεται στὴν ἑξῆς ἱστοσελίδα: http://athriskos.gr/7360/#comment-12917.
Παραθέτω τὸ σχόλιο ποὺ κατέθεσα ἐκεῖ καὶ διατελεῖ ὑπὸ ἔγκρισιν:
Quote" ΙΩΑΝΗΣ Ο ΒΡΩΜΟΣΤΟΜΟΣ (χυδαϊστί ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ), "ΕΚΛΟΓΑΙ: ΛΟΓΟΣ Δ΄, ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ", MIGNE 63
Αὐτὴ ἡ παραπομπὴ δὲν εἶναι σωστή. Δὲν ὑπάρχει οὔτε λέξη ἀπὸ τὸ παρατιθέμενο κείμενο στὴν παραπεμπόμενη ὁμιλία τοῦ Χρυσοστόμου. Ἐπιπροσθέτως εἶναι ἀδύνατο νὰ βρεῖ κανεὶς κάποιον ἄλλο τόσο θερμὸ ὑμνητὴ τῆς γυναίκας ὄσο εἶναι ὁ Χρυσόστομος. Φυσικὰ εἶναι καὶ ὁ πιὸ ἐλεγκτικὸς τῶν κακιῶν της. Ὅταν λοιπὸν μιλάει ἐπιτιμητικὰ καὶ μὲ αὐστηρὲς ἐκφράσεις, δὲν ἀναφέρεται γενικὰ στὴ γυναίκα ἀλλὰ στὶς διεφθαρμένες γυναίκες. Ὅπως ἐπίσης καὶ ὅταν μιλάει ἐπαινετικά, ἀναφέρεται στὶς ἐνάρετες γυναίκες.
QuoteΣτη σελ. 596, Κανών Θ΄ του Μεγάλου Βασιλείου, μεγάλη η χάρη του, διαβάζουμε την ερμηνεία: «... αλλά εις την γυναίκα οπού τον αφήκε
Ὁ Μέγας Βασίλειος σ᾿ αὐτὸν τὸν κανόνα ἀντιδιαστέλλει τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου πρὸς τὴν «συνήθειαν», ὅπως τὴν ὀνομάζει, δηλαδὴ πρὸς τὸ κρατοῦν ρωμαϊκὸ δίκαιο, ποὺ ἀκόμη δὲν εἶχε ἐκχριστιανιστεῖ. Περιγράφει αὐτὸ ποὺ κακῶς ἰσχύει, δὲν τὸ ἀποδέχεται. Γι᾿ αὐτὸ καί, ὅπως ἤδη ἀνέφερα, τὸ ἀντιδιαστέλλει πρὸς τὴν σαφὴ παραγγελία τοῦ Κυρίου ποὺ δὲν κάνει καμία διάκριση μεταξὺ μοιχείας ἄνδρα καὶ γυναίκας: «Ἡ τοῦ Κυρίου ἀπόφασις, κατὰ μὲν τὴν τῆς ἐννοίας ἀκολουθίαν, ἐξ ἴσου καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξὶν ἁρμόζει, περὶ τοῦ μὴ ἐξεῖναι γάμου ἐξίστασθαι παρεκτὸς λόγου πορνείας. Ἡ δὲ συνήθεια οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν γυναικῶν πολλὴν εὑρίσκομεν τὴν ἀκριβολογίαν...».
Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τὸ καταδικάζει ξεκάθαρα: «Τὸ ἐρώτημα, ὃ ἐρώτησας, τοῦτο σωφροσύνην τιμᾷν μοι δοκεῖ, καὶ ἀπόκρισιν ἀπαιτεῖν φιλάνθρωπον· σωφροσύνην, περὶ ἣν ὁρῶ τοὺς πολλοὺς κακῶς διακειμένους, καὶ τὸν νόμον αὐτῶν ἄνισον, καὶ ἀνώμαλον. Τί δήποτε γὰρ, τὸ μὲν θῆλυ ἐκόλασαν, τὸ δὲ ἄῤῥεν ἐπέτρεψαν; Καὶ γυνὴ μὲν κακῶς βουλευσαμένη περὶ κοίτην ἀνδρὸς μοιχᾶται, καὶ πικρὰ ἐντεῦθεν τὰ τῶν νόμων ἐπιτίμια· ἀνὴρ δὲ καταπορνεύων γυναικὸς, ἀνεύθυνος; Οὐ δέχομαι ταύτην τὴν νομοθεσίαν, οὐκ ἐπαινῶ τὴν συνήθειαν. Ἄνδρες ἦσαν οἱ νομοθετοῦντες, διὰ τοῦτο κατὰ γυναικῶν ἡ νομοθεσία... Εἷς ποιητὴς ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, εἷς χοῦς ἀμφότεροι, εἰκὼν μία, νόμος εἷς, θάνατος εἷς, ἀνάστασις μία (ΛΟΓΟΣ ΛΖ΄ Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Εὐαγγελίου· «Ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους» καὶ τὰ ἑξῆς... P.G. 36.289).
Τὸ Εὐαγγέλιο ἔδωσε στὴ γυναίκα τὴν ὕψιστη τιμή!

Αρτέμης

Καλό κουράγιο στις απαντήσεις Μάξιμε, αν και ξέρουμε ότι όταν ο άλλος είναι τυφλωμένος δεν παραδέχεται τίποτε.
Ακόμα και τα χαλασμένα ρολόγια,2 φορές την μέρα δείχνουν την σωστή ώρα..