Κύριε,,, Γόσποντι! Εἰσάκουσε τὴν προσευχή μου...!

Started by staboz, 20 July, 2012, 08:54:06 AM

Previous topic - Next topic

staboz

[font size=4]Πολὺ διδακτικὴ τανία γιὰ τὴν προσευχή...[/fonts]
Ρωμ. ε΄6-10

Ιωάννα


Iaspis

Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)