Tὶ γίνεται τελικῷς μὲ τὸ θέμα τοῦ Οἱκουμενισμοῦ;;;;

Started by Ἰωάννης, 26 June, 2011, 06:42:07 PM

Previous topic - Next topic

Ἰωάννης

[font size=3]Ποιός ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεως τῆς \"παναιρέσεως\" , ὅπως ὁνόμασε ὁ Ἀγιος Ἱουστίνος Πόποβιτς τὸν Οἱκουμενισμό;
Μπορεῖ νὰ δῶσει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ κάποιος μία ὑπευθυνη ἀπάντηση στὴν ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος;;
Γιὰ πόσο ἀκόμη οἱ θεολόγοι θὰ σιωπάτε;;;; «᾿Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα...».(῾Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321). Δῶστε ἐπιτέλους στὸν λαό, μία ξεκάθαρη ἀπάντηση! Mὴν ἀφήνετε ἄλλο τὸ ποίμνιο ἀκυβέρνητο νὰ περιφέρεται \"ἐν μέσῳ λύκων\", ἐνῶ γνωρίζετε ὅτι, «τῶν θείων νόμων ὑβριζομένων, ὁ σιγήσας καί παριδών, οὐκ ἔστιν κολάσεως ἄξιος;»   (Ἰωάννου Χρυσοστόμου, PG. 50. 547). Ὁ δέ μοναχός Ἰωσήφ ὁ Βρυέννιος, προσθέτει:«Πᾶς ὁ δυνάμενος λέγων τήν ἀλήθειαν καί μή λέγων, κατακριθήσεται ὑπό τοῦ Θεοῦ. Καί ταῦτα, ἔνθα πίστις ἐστί τό κινδυνευόμενον. Τό γάρ ἐφησυχάζειν ἐν τοῖς τοιούτοις, ἀρνήσεως ἴδιον, τό δέ λέγειν, ὁμολογίας εἰλικρινοῦς»! (Ιωσήφ Βρυεννίου, Τα ευρεθέντα έργα, τομ. Β΄ Θε4σσαλονίκη 1990, σελ. 18.) Mὴ σιωπάτε λοιπόν! Ἀς ξυπνήσουμε ὅλοι! Κὶ ἀς ἀσχοληθοῦμε ἐπιτέλους ΣΟΒΑΡΑ μὲ τὴν πίστη μας! Διότι ἀν αὐτή δὲν εἶναι ὀρθή, δὲν ὐπάρχει σωτηρία!  \'Υπάρχει κανείς που νὰ μπορεῖ νὰ δῶσει κάποιες ἀπαντήσεις, κάνοντας μὶα σοβαρὴ συζήτηση, στὰ ΦΛΕΓΟΝΤΑ αὐτά ζητήματα ἔτσι ὤστε νὰ βοηθήσει ἐμᾶς ἤ ὅσους τέλος πάντων βρίσκονται σὲ ἀμηχανία;[/fonts]

[font size=5]Διότι [/fonts] [font size=4]«τίς δύναται ταῦτα ἀστενακτὶ παρελθεῖν;...[/fonts][font size=5]Ἀμφίβολα γέγονε τὰ ἀναντίῤῥητα»[/fonts]

[font size=4](Μ. Βασιλείου, Περὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, § 70)

[/fonts][font size=3]Μετὰ προσδοκιῶν...
Ἰωάννης[/fonts]

Ἰωάννης

Quote from: ΙΩΑΝΝΗΣ[font size=3]\'Υπάρχει κανείς που νὰ μπορεῖ νὰ δῶσει κάποιες ἀπαντήσεις, κάνοντας μὶα σοβαρὴ συζήτηση, στὰ ΦΛΕΓΟΝΤΑ αὐτά ζητήματα ἔτσι ὤστε νὰ βοηθήσει ἐμᾶς ἤ ὅσους τέλος πάντων βρίσκονται σὲ ἀμηχανία;[/fonts]
[font size=3]Μετὰ προσδοκιῶν...
Ἰωάννης[/fonts]

Ἰωάννης

[font size=3]Ὁ Πάπας μνημονεύεται ὡς \"ἐπίσκοπος\" καὶ μάλιστα ὡς \"Ἁγιώτατος\", ἀπὸ \"Ὀρθόδοξο\" ἰερέα τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ἐντός τοῦ Πατριαρχικοῦ ναοῦ![/fonts]

     

[font size=3]Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὑγενικός:
«...πολύς ἐστιν ὁ τοῦ μνημοσύνου λόγος καὶ οὐχί μικρός, διότι ἐκείνοι μνημονεύονται ἐπ' ἐκκλησίαις, ὅσοι εἰσί Ὄρθόδοξοι καὶ κοινωνικοί πρὸς τὴν αὑτὴν ἐκκλησίαν. Οἱ δὲ ἀκοινώνητοι οὖτε μνημονεύονται, οὖτε γὰρ ἔχει ἄδεια τὶς τῶν ἰερωμένων εὔχεσθαι ἐπ' ἐκκλησίαις πῶς οὖν μνημονεύσωμεν αὑτὸν ὅντα Λατινόφρονα;».
[/fonts]

Ἰωάννης

[font size=3]Ἁγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής:    
  «Ὁ Θεός ἐκλεξάμενος, ἐξήγειρεν Ἁποστόλους, καὶ Προφήτας, καὶ Διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμόν τῶν ἁγίων. Ὁ δὲ [h]διάβολος[/h], ψευδαποστόλους καὶ ψευδοπροφήτας, καὶ ψευδοδιδασκάλους κατά τῆς εὑσεβείας ἐκλεξάμενος ἐξήγειρεν, ὦστε τὸν παλαιόν πολεμηθῆναι νόμον καὶ τὸν εὑαγγελικόν. Ψευδαποστόλους δὲ, καὶ ψευδοπροφήτας καὶ ψευδοδιδασκάλους μόνους νοῶ τοῦς αἱρετικοῦς. ὦν οἱ λόγοι καὶ οἱ λογισμοί διεστραμμένοι εἰσίν. Ώσπερ οὖν ὁ τοῦς ἀληθεῖς Ἁποστόλους καὶ Προφήτας, καὶ Διδασκάλους δεχόμενος, Θεόν δέχεται. οὖτως καὶ ὁ τοῦς ψευδαποστόλους, καὶ ψευδοπροφήτας, καὶ ψευδοδιδασκάλους δεχόμενος, τὸν [h]διάβολον[/h] δέχεται.»
(P.G. 90, 144D – 145A.)[/fonts]


Ἰωάννης

[font size=3]Προφητεία Ἀμώς γιὰ τὶς ἔσχατες ἡμέρες:
    \"ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ ἐξαποστελῶ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, [h]οὐ λιμὸν ἄρτων οὐδὲ δίψαν ὕδατος, ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι τὸν λόγον Κυρίου·[/h] καὶ σαλευθήσονται ὕδατα ἀπὸ τῆς θαλάσσης ἕως θαλάσσης, καὶ ἀπὸ βορρᾶ ἕως ἀνατολῶν περιδραμοῦνται [h]ζητοῦντες τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν[/h].\" (Ἀμώς. 8,11-12)

  Δυστυχῷς, τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Προφήτη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, Ἀμώς, φαίνεται νὰ ἐκπληρώνονται στὶς ταραγμένες ἡμέρες μας.
Οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν τὴν ἀλήθεια τοῦ Κυρίου, καὶ τὴν πραγματικὴ Ὀρθόδοξη πίστη τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὡς ἄλλη πήγή ὕδατος ἐν τῷ μέσῳ τῆς ἀχανοῦς ἐρῆμου τοῦ Οἱκουμενισμοῦ!
  Σήμερα ὅμως, ὁ κόσμος μαθαίνει ὅτι τὴν ἀποκλειστικότητα τῆς Σωτηρίας δὲν τὴν προσφέρει ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ ὅτι Αὐτὴ εἶναι μία ἀπὸ τὶς πολλές ἐκφράσεις τῆς \"Ἀληθείας\" ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιπες θρησκεῖες! Μαθαίνει ἐπίσης ὅτι καὶ οἱ \'Ρωμαιοκαθολικοί (διάβαζε Φραγκολατίνοι) ἔχουν καὶ αὑτοὶ ἔγκυρα μυστήρια καὶ ἀποστολική διαδοχή! Ἡ ἀναγνώριση τῶν μυστηρίων τῶν Φραγκολατίνων ἔγινε τὸν Ἰούλιο τοῦ 1993 στὸ Μπάλαμαντ τοῦ Λιβάνου ἀπό 9 Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοὺ Φαναρίου! Προηγουμένος, τὸ 1991 στὸ Σάμπεζυ ἀναγνωρίστηκαν τὰ \"μυστήρια\" τῶν Μονοφυσιτῶν, τὸ 2004 ἀναγνωρίστηκε πάλι ἀπὸ τὸ Φανάρι τὸ Βάπτισμα τῶν Προτεσταντῶν, Λουθηρανῶν, ὡς ἔγκυρο!
  Ὁ πνευματικός σκοτασμός που ἔχει δημιουργηθεῖ εἶναι τόσο μεγάλος που ὁ κόσμος πλέον, ὅπως λέει ὁ προφήτης, πεινὰ καὶ διψὰ γιὰ τὸν ὑγιεῖ λόγο τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Πατέρων, μὴν εὐρίσκοντας καθαρὴ πηγή γιὰ νὰ ξεδιψάσει.
  [/fonts]

Ἰωάννης

[font size=4]Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας ἀποσαθρωμένο ὁπωροφυλάκιο Ὀρθοδοξίας.[/fonts]
[font size=3]    
               Τοῦ κυρίου Ἰωάννου Κορναράκη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς

                                                   

«Ὁ Θεός ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου, ἐμίαναν τὸν ναόν τὸν ἅγιόν σου, ἔθεντο Ἱερουσαλήμ ὡς ὀπωροφυλάκιον» (Ψαλμ. 78, 1)

Η επέλαση της παπικής αιρέσεως, τον Νοέμβριο του 2006, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετέβαλε το Άγιο Όρος ή μάλλον την πνευματική του ηγεσία, τους ηγουμένους των είκοσι Ι. Μονών του, σε εγκαταλελειμμένο και έρημο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας!

Ο λαός του Θεού, το πλήρωμα της Εκκλησίας, ανέμενε την άμεση, δυναμική παρέμβαση του Αγίου Όρους στα διαδραματισθέντα στο Φανάρι, με την επίσκεψη-συλλειτουργία του Πάπα, ως αυτονόητη παρουσία ορθόδοξης αντιδράσεως και μαρτυρίας, όπως ακριβώς συνέβη στο παρελθόν επί Πατριάρχου Αθηναγόρα, με την άρση των αναθεμάτων, όταν σύσσωμο το Άγιο Όρος, η πνευματική του ηγεσία, διέκοψε τη μνημόνευση του ονόματός του!

Αλλά η πνευματική ηγεσία του Αγίου Όρους των ημερών μας, δεν έπραξε το ίδιο!

Δεν διετράνωσε μαχητικά την ορθόδοξη μαρτυρία με το γνωστό κύρος του αγιορείτικου λόγου, ως διορθωτική παρέμβαση στις αυθαίρετες και κραυγαλέες πατριαρχικές παραβιάσεις των ι. Κανόνων της Εκκλησίας.

Αντίθετα επιβράβευσε τις πατριαρχικές αυτές αντορθόδοξες ενέργειες με τη διακήρυξη της ευλαβείας της στο πρόσωπο του κ. Βαρθολομαίου!

Έτσι οι φύλακες της Ορθόδοξης Παράδοσεως, οι πυλωροί της προστασίας και διασφαλίσεως του κύρους των Ι. Κανόνων της Εκκλησίας, εγκατέλειψαν τη θέση τους!

Αρνήθηκαν τον εαυτό τους.

Άφησαν ξέφραγο και απροστάτευτο τον αμπελώνα του Κυρίου και συσχηματίσθηκαν με τον νυν αιώνα του οικουμενισμού, του κακόδοξου χριστιανικού συγκρητισμού.

Ευθυγραμμίσθηκαν με τους νεοεποχίτικους νόες κληρικών και λαϊκών θεολόγων, αρνητών της αληθείας της Μίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, της Εκκλησίας των ι. Αποστολικών και Συνοδικών Κανόνων, της Πατερικής Παραδόσεως!

Η στάση αυτή της πνευματικής ηγεσίας του Αγίου Όρους αποστερεί σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία το φρουρό και φύλακα των παραδεδομένων αληθειών της πίστεως και της διδασκαλίας της.

Σήμερα έπαυσε να είναι το Άγιο Όρος εγγύηση και στήριξη Ορθοδοξίας, έπαλξη παρατάξεως μαρτύρων και ομολογητών Ορθοδοξίας.

Σήμερα το Άγιο Όρος, μοιάζει με αποσαθρωμένο από τον οικουμενισμό και την αίρεση οπωροφυλάκιο, μνημείο πλέον αγιορειτικής εγκαταλείψεως του περιβολιού της Παναγίας!

Το θλιβερό αυτό γεγονός συμβαίνει σήμερα, σε ώρα και στιγμή προχωρημένης αποδυναμώσεως της Ορθοδοξίας από ζωτικές και άγρυπνες δυνάμεις μαρτυρίας και ομολογίας, δεδομένου ότι, σήμερα, επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι και

Πατριάρχες αλλά και κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι, μεταποιούμενοι αλαζονικώς σε τάξη εκκλησιαστικής οικουμενικής συνόδου, αποφθέγγονται άρρητα ρήματα κακοδοξίας, «επ' αγαθώ» της Ορθοδοξίας!

Αιρετικές χριστιανικές κοινότητες αναγνωρίζονται σήμερα ως εκκλησίες, συλλειτουργίες με τους πάσης φύσεως αιρετικούς και συμπροσευχές βαπτίζονται ως αγαπητικές σχέσεις και κάθε ορθόδοξη αλήθεια παραπέμπεται στον κάλαθο του οικουμενισμού, για επανερμηνεία με τα νέα δεδομένα της μετανεωτερικότητας, η οποία απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό των πάντων στη θεολογία και γενικώς στη ζωή της Εκκλησίας!

Σ' αυτή την κρίσιμη ώρα της οικουμενιστικής λαίλαπας, δεν έστερξαν οι αγιορείτες ηγούμενοι να αναδειχθούν· «θεία παρεμβολή και θεηγόροι οπλίται παρατάξεως Κυρίου»!

Παραδόθηκαν στη δειλία και το φόβο της μαρτυρίας, με το...αιρετικό πρόσχημα της ευλαβούς υπακοής στο πρόσωπο του Πατριάρχου!

Έτσι μετέτρεψαν την πνευματική τους ηγεσία σε αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο του περιβολιού της Παναγίας!

Γύρισαν την πλάτη τους στη σκέπη και προστασία της Οικοδέσποινας Γερόντισσας του Αγίου Όρους.

Έκαναν την επιλογή τους!

Επέλεξαν την συνοδοιπορία τους με την πατριαρχική οικουμενιστική λογική!

Από το περιοδικό ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ μηνός Αυγούστου 2009[/fonts]

Ἰωάννης

[font size=3] ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πρὸς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον*

«Παναγιώτατε, ἀνταλλάξατε τὴν ἀλήθεια τοῦ μαρτυρίου τῆς ᾿Ορθοδοξίας μὲ τὸν στηρικτικὸ τοῦ [ἐγκοσμίου οἰκουμενικοῦ] ἀξιώματός σας παπικὸ ἀσπασμό! Προτιμήσατε τὴν πανηγυρική σας εἴσοδο στὴν αἵρεση... Σᾶς διέφυγε, δυστυχῶς, ἀπὸ τὸ πνεῦμα σας, ἡ ἀλήθεια τῆς ᾿Ορθοδοξίας! Κερδήσατε τὴν κακοδοξία τῆς αἱρέσεως!»
                                                    Τοῦ κ. ᾿Ιωάννου Κορναράκη, ῾Ομοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν
Παναγιώτατε·
ΩΣ φύλακας καὶ φρουρὸς τῆς ᾿Ορθοδόξου ἐπάλξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἔχετε δώσει στὸ παρελθόν, σὲ πολλὲς περιπτώσεις, ἀποδείξεις ὑπομονῆς καὶ καρτερίας, παραμένοντας σ᾿ ἕνα ἐχθρικὸ περιβάλλον, ἐκτεθειμένο συνεχῶς στὶς ἀπειλητικὲς προκλήσεις καὶ καταστροφικὲς συμπεριφορὲς παντὸς εἴδους «γκρίζων λύκων»! ᾿Εξάλλου, ὅσες δοκιμασίες, ταλαιπωρίες, κινδύνους καὶ ταπεινώ-
σεις, ἐπέπρωτο νὰ ὑποστῆτε, παραμένοντας ἑδραῖος ἀμετακίνητος στην κορυφαία αὐτὴ ἔπαλξη τῆς ᾿Ορθοδοξίας, σᾶς ἀπέδειξαν ἰσχυρὸ ἄνδρα, ἱκανὸ πυλωρὸ τῶν συμφερόντων καὶ τῶν δικαίων τοῦΠατριαρχείου!
  Πλήν, ὅμως, σήμερα, ἐκ τῶν πραγμάτων βεβαιώνεται τὸ γεγονός, ὅτι οἱ ἀντίξοες αὐτὲς καὶ ἀπειλητικές, γιὰ τὴν ὕπαρξη τῆς ἐπάλξεως αὐτῆς, τοῦ Πατριαρχείου, δυσμενεῖς περιστάσεις, σᾶς ἐκούρασαν καὶ σᾶς κατεπόνησαν ψυχικῶς, σᾶς ἔθλιψαν καὶ μάλιστα σᾶς ἀπογοήτευσαν στὸ βαθμὸ ἑνὸς προβληματισμοῦ — ὑπαρξιακοῦ πλέον ἀδιεξόδου!
Φαίνεται ὅτι, κάποια στιγμή, θὰ κλονίσθηκε ἡ ὑπομονή σας καὶ θὰ κάμφθηκε ἡ ἀντίστασή σας, κατὰ τῶν ἐχθρικῶν διαθέσεων καὶ πράξεων τοῦ περιβάλλοντος, στὸ ὁποῖο διαβιώνετε καὶ λόγῳ τῆς κοπώσεως αὐτῆς θὰ ὁδηγηθήκατε στην τελική σας σκέψη, ὅτι τὸ μέλλον τοῦ οἰκουμενικοῦ σας πατριαρχικοῦ κύρους, προδιαγράφεται σκοτεινὸ καὶ ἀβέβαιο!
᾿Αλλὰ ἐπίσης, φαίνεται ἐκ τῶν πραγμάτων, ὅτι μέσα στὸ κλῖμα τῆς ψυχικῆς αὐτῆς κοπώσεως, πεισθήκατε ὅτι δὲν ὑπάρχει πλέον ἐλπίδα βοηθείας, ἀπὸ τὸν ὀρθόδοξο χῶρο, ἐκκλησιαστικὸ καὶ πολιτικό, γιὰ μιὰ δυναμική στήριξή σας, γιὰ τὴν ἔξοδό σας ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο, τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζατε καὶ τότε ἀποφασίσατε, ἐν ψυχρῷ, νὰ προχωρήσετε στην τραγικη ἐπιλογή σας, τῆς ἐξόδουδηλαδή ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδό σας, μὲ τὴν εἴσοδό σας στην αἵρεση!
᾿Επιλέξατε νὰ ἐπαναλάβετε τὸ ἱστορικὸ λάθος τοῦ παρελθόντος, τῆς καταφυγῆς στη σκέπη καὶ προστασία τοῦ Ρωμαίου Ποντίφικα! Καὶ τὸ ἔγ-κλημα ἔγινε! Καταφύγατε στη σαρκωμένη αἵρεση! Ζητήσατε τη βοήθεια τοῦ Πάπα! «Πέσατε στην ἀγκαλιὰ τοῦ Πάπα»! Συλλειτουργήσατε, συμ-
προσευχηθήκατε, ἀνταλλάξατε λειτουργικὸ ἀσπασμὸ ἀγάπης καὶ ὑποσχεθήκατε ἀμοιβαία δέσμευση, γιὰ «πλήρη καὶ τελική ἕνωση»! ᾿Ενεργήσατε ὡς κάτοχος κύρους Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὡς μονοκράτωρ Πάπας τοῦ ὀρθοδόξου χώρου!
῾Η τραγικη αὐτὴ ἐπιλογή σας, νὰ προσφύγετε στην προστασία τοῦ Ρωμαίου Ποντίφικα ἔχει ἐντούτοις τὸ νοηματικὸ βάρος, ἀλλὰ καὶ τὶς συνέπειες τοῦ ἁμαρτητικοῦ παραπτώματος τῆς ἀδαμικῆς παραβάσεως. ᾿Επαναλάβατε, μὲ την τραγική σας ἐπιλογή, τὸ ἀξιολογικὸ ἔγκλημα τῆς ἀρχεγόνου αὐτῆς πράξεως. Μεταξὺ τοῦ θελήματοςτοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ δικοῦ σας, τοῦ καταπτοημένου ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδό σας, θελήματος, προτιμήσατε τὴν ἀθέτηση τοῦ πρώτου! Μεταξὺ τῆς ἀμωμήτου ᾿Ορθοδοξίας, τῆς κιβωτοῦ τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀλήθειας καὶ τῆς παπικῆς αἱρετικῆς κακοδοξίας, προτιμήσατε τὴν τελευταία!
᾿Επιλέξατε τὴν ἐμπλοκή σας στην αἵρεση, ὡς σωτήρια λύση τῆς στηρίξεως τοῦ ἐγκόσμιου οἰκουμενικοῦ σας κύρους! Σᾶς ἐγοήτευσε ἡ ὑποβολὴ τοῦ ὄφεως!
Στρέψατε τὴν πλάτη σας στην ἁγιοπνευματικη πατερική παράδοση τῆς Μιᾶς, ῾Αγίας, Καθολικῆς καὶ ᾿Αποστολικῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀδιαφορήσατε γιὰ τὶς ἀνυπολόγιστες εὐθῦνες σας, τὶς ὁποῖες ἔχουν ἤδη καταγράψει οἱ ἀθετηθέντες, ἀπὸ τὴν ἐπιλογή σας, ῾Ιεροὶ Κανόνες, στη χρεωστική, εἰς βάρος σας, μερίδα τοῦ βιβλίου τοῦ οὐρανοῦ!
Λησμονήσατε, Παναγιώτατε, ὅτι, τὸ πρώτιστο ἔργο πυλωροῦ, τὸ ὁποῖο εἴχατε ὑποχρέωση νὰ ἐπιτελέσετε, στ ν κορυφαία ἔπαλξη τῆς ᾿Ορθοδοξίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἦταν πάντοτε, ὄχι ἡ περιφρούρηση τοῦ οἰκουμενικοῦ σας τίτλου, ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια τῆς, μιᾶς καὶ μόνο, ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς ᾿Ορθοδοξίας τῶν Πατέρων!
῾Ο Χριστὸς ἦλθε στὸν κόσμο, ὄχι γιὰ νὰ θεσπίσει κοσμικὰ ἢ ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα, ἀλλά: «῞Ινα μαρτυρήσῃ τῇ ἀληθείᾳ»! ῾Η ὁμολογία του, τὴν ὕστατη στιγμὴ τοῦ Πάθους του, ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου: «᾿Εγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ» (᾿Ιωάν. ιηʹ 37) !, ἦταν ὁμολογία θυσίας ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι στήριξη τῆς βασιλικῆς του ἐξουσίας!
᾿Εσεῖς, μὲ τὴν ἐπιλογή σας, νὰ ἐπιδιώξετε στήριξη τοῦ οἰκουμενικοῦ σας τίτλου, μὲ τὴν εἴσοδό σας στην αἵρεση, ταυτισθήκατε μὲ τὸ αἴτημα τῶν δύο ἐκ τῶν συνοδοιπορούντων μὲ τὸν Κύριο πρὸς τὰ ῾Ιεροσόλυμα μαθητῶν του, οἱ ὁποῖοι ἀξίωσαν τίτλους πρωτοκαθεδρίας καὶ ἀξιώματος, παρανοήσαντες τὸ σκοπὸ αὐτῆς τῆς πορείας!
῾Ο ἀντίλογος τοῦ Κυρίου στὸ αἴτημα τῶν μαθητῶν του ἦταν, ὅπως γνωρίζετε, ἀντιπρόταση θυσίας! «... Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον, ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα, ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι;... Τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε» (Μάρκ. ιʹ 38) !
῾Η ᾿Ορθοδοξία ἦταν καὶ εἶναι πάντοτε, Παναγιώτατε, ὁδὸς μαρτυρίου! Αὐτὴ τὴν ὁδὸ ἔπρεπε νὰ βαδίσετε! ῾Εδραῖος καὶ ἀμετακίνητος στὴν ὁδὸ τοῦ μαρτυρίου τῆς ἀλήθειας τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ ὄχι στ ν ἔπαλξη τῆς περιφρουρήσεως τοῦ οἰκουμενικοῦ σας τίτλου!
᾿Ανταλλάξατε τὴν ἀλήθεια τοῦ μαρτυρίου τῆς ᾿Ορθοδοξίας μὲ τὸν στηρικτικὸ τοῦ ἀξιώματός σας παπικὸ ἀσπασμό! Προτιμήσατε τὴν πανηγυρική σας εἴσοδο στ ν αἵρεση καὶ δὲν ἰσχύσατε νὰ ἀκούσετε «τῆς φωνῆς» Κυρίου! «Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς»! Σᾶς διέφυγε, δυστυχῶς, ἀπὸ τὸ πνεῦμά σας, ἡ ἀλήθεια τῆς ᾿Ορθοδοξίας! Κερδήσατε τὴν κακοδοξία τῆς αἱρέσεως! Κρῖμα!


(*) ᾿Εφημερ. «᾿Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1673/19.1. 2007, σελ. 1.[/fonts]

Ἰωάννης

[font size=3]Ἡ εφημερίδα \"Ὀρθόδοξος Τύπος\" χθές, εἶχε ὡς κεντρικό τίτλο στὸ πρωτοσέλιδο: \"ΝΕΟΝ ΟΛΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ. ΣΥΓΚΑΛΕΙ ΨΕΥΔΟΣΥΝΑΞΙΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ\". Ὁ Πατριάρχης κ.Βαρθολομαίος με ἐγκύκλιο καλεῖ ἐπιλεκτικά προκαθημένους τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τὴν 31ην τοῦ Αὑγούστου, στὸ Φανάρι, διὰ νὰ συζητηθεῖ τὸ θέμα τῆς πορεῖας τῆς μελλοῦσης νὰ συγκλιθεῖ ἐντός τοῦ 2012 \"Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου\". Γιὰ περισσότερα ἐπὶ τοῦ θέματος διαβάστε ἐδῶ: http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/1891.pdf

Ἀπ΄ ὅτι φαίνεται θὰ βγεῖ ἀληθινή ἡ προφητεία τοῦ μοναχοῦ Κοσμά Φλαμιάτου ὁ ὁποίος προεφήτευσε πως μὶα ἡμέρα \"Ἡ Ὀρθοδοξία θὰ καταργηθεῖ διὰ Συνόδου.\" Εἶναι γνωστὴ  ἀπὸ χρόνια ἡ \"θεολογία\" που καλλιεργεῖται ἀπὸ τὸ Φανάρι ἡ ὁποῖα ἀναγνωρίζει τὶς αἱρέσεις ὡς \"Ἁδελφές Ἐκκλησίες\", ἔχοντες Χάρη καὶ Μυστήρια!! Φανταζόμεθα λοιπόν ποιές θὰ εἶναι καὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς \"Πανορθοδόξου(sic) Συνόδου\".
Ὁ Θεός νὰ μας ἐλεήσει! Ἡ Ἰστορία ἐπαναλαμβάνεται!

Θά καταλήξουμε μὲ τὴ διαπίστωση τοῦ π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου (Ὀρθόδοξος Τύπος, Αὕγουστος­-Σεπτέμβριος 1968, τ. 90­91, σ. 1): «Φρονούμεν ότι τό αίτιον εις τό νά μή βλέπωμεν διαφοράν μεταξύ Ορθοδοξίας καί τών έξω αυτής αιρετικών, [h]είναι η απώλεια τής αισθήσεως τού καταυγάζοντος τήν Εκκλησίαν τού Χριστού Θαβωρείου φωτός.[/h] \'Οσον απομακρυνόμεθα από τήν λάμψιν του, τόσον τά κριτήριά μας υποχωρούν. Καί κατόπιν διαπορούμεν φυσικώτατα: \'Εχομεν διαφοράς; Ποίας;...».

Ἰωάννης...[/fonts]