Κουφάλογο... καὶ ἄλλα κουφά...

Started by staboz, 29 September, 2009, 06:24:43 PM

Previous topic - Next topic

stabozΔεῖτε καὶ ἄλλα παρόμοια στὴ σημερινὴ Ἐλευθεροτυπία:
http://www.enet.gr/?i=news.el.gallery&id=281&m=36617#gallery-item-container

Ἀπὸ Ὀρεστιάδα
Ρωμ. ε΄6-10