News:

Η Συνευωχία ξανά στο Διαδίκτυο

Main Menu

Στον κ.Σταύρο με αγάπη..

Started by Ξένια, 10 April, 2009, 07:56:46 PM

Previous topic - Next topic

Ξένια

Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

Ξένια

Βασικά ήθελα να το αφιερώσω και στην Ιωάννα μας... :):):):flowers:
Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

Ξένια

Οπότε της αφιερώνω το αγαπημένο μου που το είχα ξαναβάλει σε άλλη ενότητα αλλά με καλύτερη εκτέλεση τώρα... :flowers::flowers::flowers:

Υ.Γ Και φυσικά σε όλους εσάς με πολλή αγάπη...
Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

Ξένια

Και φυσικά στον Ίασπις.....

Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

Ιωάννα

Quote from: XeniaΒασικά ήθελα να το αφιερώσω και στην Ιωάννα μας... :):):):flowers:
Α! Ευχαριστώ πολύ, Ξένια! Πολύ όμορφο! :flowers: και το \"Ιωάννα μας\" επίσης!
Απρίλης είναι, τα λουλούδια -κάθε λογής- δίνουν και παίρνουν :)

Iaspis

Quote from: XeniaΚαι φυσικά στον Ίασπις.....

Ευχαριστώ καλό κορίτσι, Ξένια γιά τήν αφιερωσή σου, τό περιεχόμενο τής οποίας έχει τό στίγμα τού απραγματοποίητου, κάτι πού δημιουργεί αναλλοίωτες ανθρώπινες σχέσεις, πού μάς ταιριάζουν!

Στόν κατάλληλο χρόνο θά σού αφιερώσω καί εγώ ένα τραγούδι!
Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. (Πραξ. δ\', 32-33)

staboz

Εκπλήξεις βλέπω εδώ πέρα!
Ωραία!
Σου αφιερώνω και εγώ τον «ΥΜΝΟ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ» από το χθεσινό ανάγνωσμα των Παροιμιών (κεφ. κθ΄ {λα΄}):

Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη. 11 θαρσεῖ ἐπ᾿ αὐτῇ ἡ καρδία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, ἡ τοιαύτη καλῶν σκύλων οὐκ ἀπορήσει· 12 ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἀγαθὰ πάντα τὸν βίον. 13 μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον ταῖς χερσὶν αὐτῆς. 14 ἐγένετο ὡσεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν, συνάγει δὲ αὐτῆς τὸν πλοῦτον. 15 καὶ ἀνίσταται ἐκ νυκτῶν καὶ ἔδωκε βρώματα τῷ οἴκῳ καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις. 16 θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο, ἀπὸ δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσε κτῆμα. 17 ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς ἤρεισε τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργον. 18 ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστι τὸ ἐργάζεσθαι, καὶ οὐκ ἀποσβέννυται ὁ λύχνος αὐτῆς ὅλην τὴν νύκτα. 19 τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα, τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον. 20 χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξε πένητι, καρπὸν δὲ ἐξέτεινε πτωχῷ. 21 οὐ φροντίζει τῶν ἐν οἴκῳ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ὅταν που χρονίζῃ· πάντες γὰρ οἱ παρ᾿ αὐτῆς ἐνδεδυμένοι εἰσί. 22 δισσὰς χλαίνας ἐποίησε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, ἐκ δὲ βύσσου καὶ πορφύρας ἑαυτῇ ἐνδύματα. 23 περίβλεπτος δὲ γίνεται ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐν πύλαις, ἡνίκα ἂν καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων κατοίκων τῆς γῆς. 24 σινδόνας ἐποίησε καὶ ἀπέδοτο τοῖς Φοίνιξι, περιζώματα δὲ τοῖς Χαναναίοις. 25 ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο καὶ εὐφράνθη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις. 26 στόμα αὐτῆς διήνοιξε προσεχόντως καὶ ἐννόμως, καὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς. 27 στεγναὶ διατριβαὶ οἴκων αὐτῆς, σῖτα δὲ ὀκνηρὰ οὐκ ἔφαγε. 28 τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοφῶς καὶ νομοθέσμως, ἡ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέστησε τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ ἐπλούτησαν, καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ᾔνεσεν αὐτήν.
 29 Πολλαὶ θυγατέρες ἐκτήσαντο πλοῦτον, πολλαὶ ἐποίησαν δύναμιν, σὺ δὲ ὑπέρκεισαι καὶ ὑπερῇρας πάσας. 30 ψευδεῖς ἀρέσκειαι καὶ μάταιον κάλλος γυναικός· γυνὴ γὰρ συνετὴ εὐλογεῖται, φόβον δὲ Κυρίου αὕτη αἰνείτω. 31 δότε αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειλέων αὐτῆς, καὶ αἰνείσθω ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς.
Ρωμ. ε΄6-10

Ξένια

Ευχαριστώ πάρα πολύ!!!!!!
Για όλα... και όλους σας...
Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με τρείς τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ. (Καντ Ι.)

ειρήνη

Κύριε Σταύρο, μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε και μία μετάφραση του κειμένου που παραθέσατε;Είναι πολύ ωραίο αλλά δυσκολεύομαι σε κάποια ρήματα
Πάντα υπάρχει παρελθόν για έναν άγιο και μέλλον για έναν αμαρτωλό...!

staboz

Γυναίκα ανδρεία ποιός θα μπορέσει να βρει; Είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη και από τα πιο πολύτιμα πετράδια.
Στηρίζεται πάνω της με θάρρος η καρδιά του άνδρα της. Αυτή δεν πρόκειται να στερηθεί ποτέ από υλικά αγαθά.
Διότι σε όλη τη ζωή της εργάζεται για το καλό του άνδρα της.
Υφαίνοντας μαλλιά και λινάρι φτιάχνει με τα ίδια της τα χέρια πράγματα χρήσιμα για το σπίτι.
Μοιάζει με πλοίο, που μεταφέρει εμπορεύματα από μακρυνούς τόπους. Και αυτή συγκεντρώνει τον πλούτο της για το καλό του σπιτιού.
Σηκώνεται πολύ πρωϊ, νύχτα. Ετοιμάζει και δίνει τροφή στους ανθρώπους του σπιτιού της, και έργα στις υπηρέτριες.
Όταν βρει κάποιο καλό χωράφι, το αγοράζει, και με τα χρήματα των εργοχείρων της το καλλιεργεί, το φυτεύει, το μεταβάλλει σε κτήμα αξίας.
Αφού ζώσει, καλά τη μέση της, μπαίνει με τα χέρια της στη δουλειά.
Δοκίμασε και κατάλαβε ότι είναι καλό να εργάζεται κανείς. Γι᾿ αυτό και το λυχνάρι της δεν σβήνει όλη τη νύχτα.
Απλώνει τους βραχίονές της στα χρήσιμα και τα χέρια της τα ακουμπάει στο αδράχτι.
Ανοίγει τα χέρια της και  δίνει στον δυτυχισμένο. Δινει στον φτωχό από τα εισοδήματά της.
Ο σύζυγος της, άν απουσιάσει, δεν ανησυχεί και δεν φροντίζει για τα πράγματα του σπιτιού. Διότι όλοι στο σπίτι της είναι καλά ντυμένοι.
Διπλές χλαίνες έκανε στον άνδραν της. Λινά λευκά φορέματα βαμμένα με κόκκινο (πορφυρό) χρώμα ετοίμασε για τον εαυτό της.
Αξιοθαύμαστος γίνεται ο άνδρας της στις πύλες των τειχών της πόλεως, όταν συμμετέχει σε συνέδριο με τους γέροντες του τόπου.
Κατασκευάζει σεντόνια και τα πουλάει σε Φοίνικες, ζώνες δε πουλάει στους Χαναναίους.
Αποκτάει  δύναμη και ομορφιά και στο τέλος γεμίζει με ευτυχία.
Το στόμα της το άνοιξε πάντοτε με προσοχή σύμφωνα με το νόμο του Θεού· και έβαλε τάξη στη γλώσσα της
Το σπίτι της είναι στεγνό. Ψωμί δε από οκνηρία και τεμπελιά δεν έφαγε ποτέ.
Ανοίγει το στόμα της και μιλάει με σοφία και σύνεση, η δε ελεημοσύνη της με την ευλογία Κυρίου μεγάλωσε τα τέκνα της. Αυτά πλούτησαν και ο σύζυγός της την επήνεσε και της είπε:
"Ω σύντροφε της ζωής μου, πολλές γυναίκες απέκτησαν πλούτο με την ικανότητά τους, πολλές απέκτησαν δύναμη μέσα στην κοινωνία, εσύ όμως τις έχεις ξεπεράσει όλες".
Οι  φιλαρέσκειες της γυναίκας είναι ψεύτικα πράγματα και το κάλλος του σώματός της είναι προσωρινό και μάταιο. Διότι μόνο η συνετή και φρονιμη γυναίκα ευλογείται από τον Θεό. Ας υμνεί δε αυτή και ας δοξάζει τον φόβο του Θεού.
Επαινέστε και σεις μία τέτοια δραστήρια και σοφή γυναίκα. Και ο άνδρας της ας εγκωμιάζεται γι' αυτή στις πύλες των τειχών της πόλεως, όπου γίνονται οι συγκεντρώσεις.
Ρωμ. ε΄6-10

ειρήνη

Ευχαριστώ πολύ κ.Σταύρο.Αν και μου το εστειλε πιο πριν ο Πάροικος αλλά επειδή ήθελαν κι άλλοι τη μετάφραση είπα να την ποστάρετε εσείς εδώ.Σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο.
Πάντα υπάρχει παρελθόν για έναν άγιο και μέλλον για έναν αμαρτωλό...!