Συνευωχία Ιδεών

Θεολογίας Πέρι => Πνευματικά θέματα & Κείμενα => Μήνυμα ξεκίνησε από: mistral στις 23 Δεκεμβρίου, 2008, 02:50:25 πμ

Τίτλος: ...φθάσαι πάς τις οφείλει ο βαπτισθείς εν Χριστώ.
Αποστολή από: mistral στις 23 Δεκεμβρίου, 2008, 02:50:25 πμ
Τας μεθηλικιώσεις πάσας τας εν Χριστώ φθάσαι
πάς τις οφείλει ο βαπτισθείς εν Χριστώ.
Προείληφε γάρ την τούτων δύναμιν και διά τών εντολών
ταύτας ευρείν και μαθείν δύναται.
Και
η μέν σύλληψις εστίν ο αρραβών του πνεύματος,·
η δέ γέννησις, η ενέργεια της αγαλλιάσεως·
η δέ βάπτισις, η καθαρτική του πυρός του πνεύματος δύναμις·
η δέ μεταμόρφωσις, η του θείου φωτός θεωρία·
η δέ σταύρωσις, η εκ πάντων νέκρωσις·
η δέ ταφή, η του θείου έρωτος εν καρδία κατοχή·
η δέ ανάστασις, η της ψυχής ζωοποιός έγερσις·
η δέ ανάληψις, η πρός τον Θεόν έκστασις και η αρπαγή του νοός.

Ο δέ ταύτας μή ευρών, μηδέ αισθανόμενος,
νήπιός εστιν έτι και τω σώματι και τω πνεύματι,
κάν πολιός και πρακτικός παρά πάντων λογίζηται.

Αγίου Γρηγορίου του Σιναΐτου Περί μεθηλικιώσεων
Φιλοκαλία Τόμος Δ\' Σελ. 63   Εκδ. Οίκος Αστήρ


Σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα! εν όψει της εορτής...
..και καλές Αναλήψεις! στον κατάλληλο καιρό... ο Θεός να δίνει.


Υγ.  Ησαΐας Κφ 55 : 10-11
«ὡς γὰρ ἂν καταβῇ ὁ ὑετὸς ἢ χιὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐ μὴ ἀποστραφῇ, ἕως ἂν μεθύσῃ
τὴν γῆν, καὶ ἐκτέκῃ καὶ ἐκβλαστήσῃ καὶ δῷ σπέρμα τῷ σπείραντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν,
οὕτως ἔσται τὸ ρῆμά μου, ὃ ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ στόματός μου, οὐ μὴ ἀποστραφῇ,
ἕως ἂν τελεσθῇ ὅσα ἂν ἠθέλησα καὶ εὐοδώσω τὰς ὁδούς μου καὶ τὰ ἐντάλματά μου.»