Συνευωχία Ιδεών

Θεολογίας Πέρι => Θολολογίας Πέρι => Μήνυμα ξεκίνησε από: mistral στις 02 Ιουνίου, 2009, 04:14:59 μμ

Τίτλος: Βασικά πράματα...
Αποστολή από: mistral στις 02 Ιουνίου, 2009, 04:14:59 μμ
Λογικόν είναι ο νούς
Ά-λογον είναι το σώμα (ως μή έχον λογικήν)
Ύβρις - κυρίως - είναι η υποταγή του λογικού εις το άλογον
                          δηλαδή η υποταγή του νοός εις το σώμα
Γνώρισμα - βασικό - του πνευματικού ανθρώπου είναι
                         η υποταγή του αλόγου εις το λογικόν
                        δηλ. η υποταγή του σώματος εις τον νούν.


Τρία τα στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου

Πρώτον: Η υποταγή του σώματος εις τον νούν
               Έργον κυρίως του ανθρώπου, οφείλει να υποτάξει το σώμα του στον νού του.

Δεύτερον: Η υποταγή του νοός εις τον Θεόν.
                 Συνεργούσης της Θείας Χάριτος ο νούς του ανθρώπου υποτάσσεται πλήρως
                 στο θέλημα του Θεού. Προϋπόθεση γι αυτό είναι το σώμα να έχει υποταγεί
                 πλήρως εις τον νούν, διαφορετικά θα έλκει δια των παθών του τον νούν
                 μακράν του Θεού, προς την ικανοποίηση των παθών του.

Τρίτον:  Τα πάντα υποτάσσονται αβίαστα εις τον νούν
                 που έχει υποταγεί πλήρως εις τον Θεόν.


Υγ. Σκόρπια κείμενα μαζωμένα από δώ και από κεί.
Τίτλος: Βασικά πράματα...
Αποστολή από: mistral στις 03 Ιουνίου, 2009, 02:05:23 πμ
Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μή τελέσητε.
η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά που πνεύματος, το δέ πνεύμα κατά της σαρκός.
ταύτα δε αντίκειται αλλήλοις, ίνα μή ά θέλητε ταύτα ποιήτε.
εί δε Πνεύματι άγεσθε, ούκ εστέ υπό νόμον.

φανερά δέ εστι τα έργα της σαρκός, άτινά εστι
μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθραι, έρεις, ζήλοι,
θυμοί, εριθείαι, διχοστασίαι, αιρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι και τα όμοια τούτοις,
ά προλέγω  υμίν καθώς και προείπον, ότι
οι τα τοιαύτα πράσσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν.

ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν
αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια·
κατά των τοιούτων ούκ έστι νόμος.
οι δέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν σύν τοίς παθήμασι και ταίς επιθυμίαις.
Εί ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχώμεν.
 
                                                                  Γαλάτας 5, 16-25

ό γάρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει·
ότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερίσει φθοράν,
ο δέ σπείρων εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερίσει ζωήν αιώνιον.

                                                                  Γαλάτας 6, 7 - 8

Συνέχεια απ το προηγούμενο....
Τίτλος: Βασικά πράματα...
Αποστολή από: Iaspis στις 04 Ιουνίου, 2009, 02:14:13 πμ
Ευχαριστούμε Ανδρέα γιά τόν ωραίο συνδιασμό στήν σειρά τών παραθέσεων. Κυλούν πράγματι όμορφα....!